Historie Tardoru

1. Sluneční věk

 • 3320 — založeno Elendilem z Nůmenoru severní království Důnadanů ARNOR. Jako jeho součást, (jedna z jeho správních oblastí) vzniká i knížectví TARDOR.

2. Sluneční věk

 • ??? — Jeden z předků knížete ESTELENA si přinesl z válečných výprav na východ Středozemě kouzelný artefakt „Anna Astaldon“, který se stal součástí jejich rodového dědictví. Proslýchalo se, že šlo o dar od nějakého mocného elfa, ale nic konkrétního o tom není známo.
 • 711 — Narození ESTELENA, budoucího knížete a člena královské rady ARNORU.
 • 777 — V ARNORU nastupuje na trůn král EÄRENDUR, kníže ESTELEN se stává členem jeho královské rady.
 • 793 — Narození ESTELIRA – budoucího prvního krále TARDORU jediného syna ESTELENOVA.
 • 861 — Smrt krále ARNORU EÄRENDURA a dělení říše mezi jeho 3 syny. Rozpad ARNORU na tři království: ARTHEDAIN, CARDOLAN a RHUDAUR.
 • Na urovnání dědických sporů mezi sourozenci měl mimo jiné velký vliv 150tiletý člen královské rady ARNORU kníže ESTELEN z TARDORU. Obratnou diplomacií se mu podařilo zabránit válce, ve kterou mohl přerůst sourozenecký konflikt. Jako projev vděku obdrželo jeho knížectví nezávislost na vzniklých královstvích. Přispěla tomu i poloha knížectví na samém jihozápadním okraji původní ARNORSKÉ říše, těsně pod Modrými horami. Sídelním hradem knížete je Tirdil nad největším městem Tiris, je založena čtyřčlenná knížecí rada.
 • 862 — Narození NÓMINARA jediného syna ESTELIROVA, budoucího krále TARDORU.
 • 883 — Ve věku 172 let umírá kníže ESTELEN. Na knížecí stolec usedá jeho 90tiletý syn ESTELIR.
 • 884 — Okolní velká království zpochybňují nezávislost, danou ESTELENOVI. Objevují se názory, že smrtí ESTELENA končí nezávislost daná knížectví. Začínají výpady nepřátelských oddílů na území knížectví a množí se pohraniční šarvátky. Kníže se pro ohrožení Tirdilu stěhuje na hrad Thoronhang.
 • 892 — Kníže ESTELIR na radu čaroděje CARDARA rozbíjí rodinný kouzelný artefakt a v něm ukrytou moc přenáší na starý rodový meč. Kouzelný meč působí v řadách protivníků hotovou pohromu. Hravě prosekává nejtvrdší pancíře a působí panickou hrůzu.
 • 893 — Malé vojsko vedené ESTELIREM vítězí nad několikanásobnou převahou útočníků v bitvě u Východního lesa.
 • 895 — Vojsko ESTELIRA rozpráší armádu CARDOLANSKÉHO krále a je uzavřena mírová dohoda.
 • 896 — Okolní království uznávají dědičnou nezávislost TARDORU jako důkaz darují knížectví královskou korunu. ESTELIR je ve svých 103 letech korunován prvním králem. Královským hradem se opět stává Tirdil a je ustavena pětičlenná královská rada.
 • 917 — Král ESTELIR je na lovu napaden a zabit medvědem (ve věku 124 let), na trůn usedá jeho jediný syn NÓMINAR, kterému je teprve 55 let.
 • 930 — Narození královských dvojčat NÓMLÓNA a THORONDÁRA, synů NÓMINARA.
 • 966 — Princové NÓMLÓN a THORONDÁR jsou již plnoletí a král NÓMINAR se obává sporů o trůn, které by mohly nastat po jeho smrti. Aby jim předešel, nechává magicky spojit korunu a meč. Od této chvíle může meč použít jen korunovaný král.
 • 980 — Princ NÓMLÓN na cestě přes hory prochladne a onemocní těžkým zápalem plic. Po několika dnech ve svých 50ti letech umírá.
 • 993 — Starý čaroděj CARDAR, ve svých 320-ti letech umírá, před smrtí pronáší VĚŠTBU.
 • 1004 — Král NÓMINAR pomáhá CARDOLANU při vojenském tažení proti nepřátelům z východu, vyslouží si mnohá uznání a pocty.
 • 1038 — Ve věku 176 let umírá král NÓMINAR a je korunován jeho 108letý syn THORONDÁR.
 • 1052 — Větrov je obléhán RHUDAURSKÝMI hordami a ARTHEDAINSKÝ král MALLOR žádá TARDORSKÉ vojsko o pomoc. Při prolomení obklíčení je THORONDÁR těžce raněn, ale uzdravuje se.
 • 1091 — Pokus o spiknutí proti králi, vedl je kapitán DARGON, ale spiklenci byli odhaleni a potrestáni.
 • 1093 — Na lesní projížďce je napaden a zabit král THORONDÁR. Dožil se 163 let, ale nezanechal žádného potomka. ESTELENOVA rodová linie zde končí. Šlechtické rody se neshodnou na následníku trůnu a spor skončí šarvátkou a válkou rodů. Vrah krále nebyl nikdy vypátrán. Kouzelný meč byl ukryt a koruna ztracena.
 • 1095 — Byl dobyt a zpustošen královský hrad Tirdil, královské radě a nejvyššímu archiváři se však podařilo prchnout na Thoronhang, královský archiv byl ukryt v domku na nepřístupném vrcholu jedné z okolních skal.
 • 1096 — Byl dobyt i Thoronhang a královská rada byla rozprášena. Od té doby panuje v zemi bezvládí. Kraj pustne, hrady jsou v rozvalinách, panství bez pánů, cesty jsou plné zlodějů, země se rozpadá. Archivář se ukryl a žije ve skalách jako poustevník.
 • 1167 — Potomci bývalých členů královské rady 24.cervethu svolávají potomky slavných rodů aby pomohli obnovit království; 1.urui byl pán Pif z Ceberu korunován Králem Tardoru.
 • 1167 — Král PIF z Ceberu o 24.nebelethu pořádá vojenské cvičení a královský rytířský turnaj.
 • 1168 — Setkání rytířů 16.gwirithu (přechod Modrých hor – Ered luin).
 • 1168 — Válečné tažení do Dór Dínen od 30.cervethu do 8.urui.
 • 1168 — Oslavy v Dór Dínen 11. ivannethu.
 • 1169 — 19. až 21. lothronu vojenské tažení do Tauredhilu.

Estelenova linie

ESTELEN narozen 711 dožil se 172 let zemřel v roce 883
Kníže samostatného TARDORU od roku 861 (bylo mu 150 let) vládl 22 let.
Vynikající diplomat a státník. Jeho manželkou byla AIWËLIN.
ESTELIR narozen 793 dožil se 124 let zemřel v roce 917 — roztrhán medvědem
Kníže samostatného TARDORU od roku 883 (bylo mu 90 let).
Král TARDORU od roku 896 (bylo mu 103 let) vládl 34 let.
Vášnivý lovec a vynikající vojevůdce. Jeho manželkou byla královna YÉTAWEN.
NÓMINAR narozen 862 dožil se 176 let zemřel v roce 1038
Král TARDORU od roku 917 (bylo mu 55 let) vládl 121 let.
Obratný státník a uznávaný vojevůdce. Jeho manželkou byla královna ITHILDIN.
NÓMLÓN narozen 930 dožil se 50 let zemřel v roce 980 – na zápal plic
TARDORSKÝ princ, kapitán vojska.
Vynikající bojovník a lovec. Nestihl se oženit.
THORONDÁR narozen 930 dožil se 163 let zemřel v roce 1093 – zavražděn ze zálohy
Král TARDORU od roku 1038 (bylo mu 108 let) vládl 55 let.
Vynikající bojovník a vojevůdce, houževnatý muž, méně zdatný státník.
Poslední z ESTELENOVY linie. Nikdy se neoženil.

Královksá linie znovusjednoceného Tardoru

PIF z Ceberu narozen 1082
Vynikající bojovník, vůdce tardorských vojsk při dobývání sídelního hradu panství Tarlalmir,
1. urui zvolen v kruhu rytířů za nového Krále Tardoru

Linie králů Arthedainu

EÄRENDUR Na trůnu od 777 zemřel v roce 861 vládl 84 let
Poslední král ARNORU, jedním z jeho rádců je ESTELEN.
ALMAITH Na trůnu od 861 zemřel v roce 946 vládl 85 let
První král ARTHEDAINU, nejstarší syn EÄRENDURA.
BELEG Na trůnu od 946 zemřel v roce 1029 vládl 83 let
MALLOR Na trůnu od 1029 zemřel v roce 1110 vládl 81 let
Žádá o vojenskou pomoc TARDORU.
CELEPHARN Na trůnu od 1110 vládne dosud