Královská etiketa

Obecné

 • Není dovoleno sedět v přítomnosti krále (pokud k tomu král nedá pokyn),
 • nikdo však nesmí sedět nebo ležet, pokud král stojí,
 • není dovoleno přerušovat hierarchicky výše postavenou osobu v hovoru,
 • nikdo nesmí mluvit, pokud hovoří král,
 • nikdo nesmí jíst a pít v přítomnosti krále, pokud ho král nevyzve,
 • každý musí tasit zbraň proti tomu, komu král vyhlásí válku,
 • nikdo nesmí napadnout či zajmout vyslance, který nemá zbraň,
 • vyslanec beze zbraně musí vyřídit poselství, vyčkat na odpověď a odejít,
 • vyslanec nesmí zneužít ochrany, které se mu dostává.

Jak se má chovat poddaný

Při prvním setkání s králem poklekne, pozdraví, pokloní se a vyčká, až mu král dovolí vstát nebo až odejde. Při dalším setkání zdraví jen úklonou 3 m od krále a narovná se, když jej král mine. Chce-li mluvit s králem, předstoupí před něj a poklekne, na vyzvání mluví (vkleče). Králi uctivě tyká a oslovuje ho ?můj králi?. Při odchodu od krále se ukloní, udělá tři kroky pozpátku, otočí se a odchází.

Při prvním setkání s členem Královské rady zdraví úklonou a pozdravem (narovná se až po odpovědi). Při dalším setkání zdraví jen úklonou hlavy. Chce-li mluvit s členem Královské rady, předstoupí, ukloní se, narovná se a osloví jej ?pane?. Po vyzvání hovoří.

Při prvním setkání s rytířem uctivě pozdraví hlasem a úklonou hlavy. Při hovoru jej oslovuje ?pane?.

Dostane-li rytíř pozvánku od Krále (je na ní vyobrazena královská koruna a pečeť Královské rady), je povinen se na místo schůzky bezpodmínečně dostavit. Nedostaví-li se dvakrát, ztrácí za trest jedno své panství, byť by měl jen jedno (omlouvá jen vážný důvod). Přijde-li o všechna svá panství, stává se toulavým rytířem.

Jak se má chovat rytíř

Při prvním setkání s králem poklekne, pozdraví, pokloní se a vyčká, až mu král odpoví nebo až odejde. Při dalším setkání zdraví jen úklonou 3 m od krále a narovná se, když jej král mine. Chce-li mluvit s králem, předstoupí před něj a poklekne, na vyzvání se postaví a mluví. Králi uctivě tyká a oslovuje ho ?můj králi? nebo ?můj pane?. Při odchodu od krále se ukloní a odchází.

Při prvním setkání se členem Královské rady zdraví úklonou hlavy a pozdravem. Chce-li mluvit se členem Královské rady, předstoupí před něj a po úklonu hlavy hovoří. Oslovuje ho ?můj pane?.

Při prvním setkání s poddaným či rytířem mu odpoví na pozdrav. Rytíře oslovuje ?pane?. Bezpodmínečně dodržuje rytířský kodex.

Jak se má chovat člen Královské rady

Při prvním setkání s králem se ukloní a pozdraví. Při dalším setkání zdraví jen úklonou hlavy. Chce-li s králem mluvit, předstoupí před něj, ukloní se, pak se narovná a mluví. Při oficiálních příležitostech králi uctivě tyká a oslovuje ho ?králi?, ?můj pane? nebo ?králi Pife?. Při neoficiálních poradách ho může oslovit také ?králi Pife?. Při odchodu od krále se ukloní jen hlavou a odchází. Při neoficiálním rozhovoru stačí jen sklonit lehce hlavu.

Rytíře či jiného člena královské rady oslovuje ?pane? nebo ?rytíři? a při prvním setkání mu odpoví na pozdrav (poddanému odpovědět nemusí). Bezpodmínečně dodržuje rytířský kodex.

Jak se má chovat král (královna)

Při setkání se členem královské rady či s rytířem mu odpoví na pozdrav. Smí odhalit pouze ruce od loktů dolů, krk a hlavu. Kromě doby odpočinku musí mít stále na hlavě korunu a u pasu královský meč. Meč smí tasit pouze v případě války nebo na obranu své osoby. Tasení královského meče se rovná vyhlášení války. Nesmí chodit mimo hrad či vojenský tábor bez ozbrojeného doprovodu. Pokud spí nebo odpočívá, musí někdo držet stráž v sousední místnosti nebo 10 m od krále. Pokud chce být o samotě, vzdálí se stráž na doslech, maximálně však na 20 m. Nesmí se účastnit rytířských klání (mohl by být poražen či zraněn, a to je nepřípustné). Nesmí jíst a pít neprověřené pokrmy a nápoje. Za prověřené se považují pokrmy a nápoje podávané při hostině a takové, které předem ochutnal a schválil člen královské rady nebo jím pověřená osoba (Královský ochutnávač).

Musí plnit vladařské povinnosti a při ceremoniích dodržovat předem stanovený program. Mezi vladařské povinnosti patří: rozhodování sporů mezi rytíři, oddávání, řízení bojů a válek, účast na slavnostních ceremoniích, řízení státních záležitostí, jmenování členů Královské rady, pasování rytířů, soudy, podepisování důležitých dokumentů a udílení výsad a titulů. Dodržuje rytířský kodex, pokud není v rozporu s královskými povinnostmi. Smí opustit ceremonii pouze při jejím ukončení.

Rytířský kodex

 1. Nejvyšší hodnotou je rytířská čest! Za porušení kodexu může být rytíři odňata korouhev nebo může být vrácen do stavu pážete.
 2. Rytíř je vždy věrný králi, královně, své zemi a Valar, jejichž jménem byl pasován. A to i v případě, že by ho to mělo stát život.
 3. Život a čest krále a královny brání rytíř vlastním životem a jedině při jejich ochraně smí obětovat i vlastní čest.
 4. Rytíř nepoužívá hrubá a sprostá slova a nadávky. Slušným způsobem smí lát nepříteli při bitvě.
 5. Rytíř bojuje a hraje vždy dle pravidel, nepodvádí a nekrade. Při boji nepoužívá bodání mečem a údery do rozkroku.
 6. Rytíř ctí a chrání slabší, starce, děti a ženy. Pro jejich obranu neváhá ani tasit zbraň.
 7. Rytíř ctí soupeře i nepřítele, v boji muže proti muži poskytuje rovnocenné podmínky. Nebojuje s bezbrannými a neozbrojenými.
 8. Rytíř umí prohrávat a vzdát vítězi čest. Uznáním své prohry neztrácí hrdost.
 9. Rytíř se nechová arogantně a povýšeně, není pyšný. Nepovyšuje se nad ostatní a chová se vždy dle etikety.

Průběh ceremonie

V místnosti se shromáždí poddaní. Ceremoniář před započetím slavnosti zjedná ticho. Pak ohlašuje vstupující. Při vstupu rytíře se poddaní hluboce ukloní. Narovnají se, až je mine. Rytíři zdraví vstupujícího rytíře úklonou hlavy. Při vstupu člena Královské rady se přítomní poddaní i rytíři hluboce ukloní. Rytíři se narovnají, až je člen mine, poddaní, až dojde na své místo. Při vstupu celé ohlášené Královské rady všichni pokleknou. Vstanou, až Rada dojde na své místo.

Při vstupu krále pokleknou všichni, a skloní hlavu. Vstanou, až dostanou pokyn. Členové rady klekají až 3 m od krále a vstávají, když je mine nebo dojde na své místo.

Předstupující před králem pokleknou, pokloní se (poddaní 4 m, rytíři 2 m) a čekají na vyzvání. Pak zvednou hlavu a hovoří (rytíři si při tom stoupnou). Pokud kdokoli mluví ke shromážděným, je zakázáno hovořit, šeptat, kašlat, kýchat a jakkoli se hlasitě projevovat. Během ceremonie je možno odcházet a přicházet pouze v nejnutnějších případech. Provádí se to bez ohlášení a bez rušení průběhu ceremonie. Při odchodu krále všichni pokleknou a skloní hlavu. Vstanou až po odchodu krále z místnosti, ceremonie tím končí. V nepřítomnosti krále přebírá jeho povinnosti při ceremoniích pověřený člen Královské rady.

Právo dědičné

Právo dědičné se v Tardoru odnepaměti titulu, erbu a panství týká, neboť to jsou statky jež nelze přímo nikomu odkázat. Netýká se tedy příslušnosti k cechu, funkcí a výsad (pokud tyto nejsou rovněž uděleny dědičně).

Vztahuje se na všechny právoplatné potomky rytíře po všechny další časy, dokud král toto právo rodu nezruší. Na příslušného potomka dnem zletilosti připadne rytířův erb a titul. Na prvorozeného potomka pak po rytířově smrti i všechna jeho panství připadají. Nemůže-li se jich ujmout, nebo zemře-li prvorozený před smrtí rodiče, připadají tato panství království Tardorskému.

Král může dle své libovůle přiděliti toto právo rytíři, který po tři roky věrně sloužil Tardoru. Právo toto se přiděluje za zvláště hrdinský čin s významem pro království. Jen výjimečně může být udělováno bez zplnění tříleté lhůty.

Bez lhůty náleží toto právo králi. Kruh rytířů může dle vlastního uvážení navíc králi i trůn Tardorský dědičně přiznat, či právo dědičného trůnu zrušit.